Redactiereglement

Alle deelnemers aan LOL Malden kunnen inhoud aanleveren voor op de website van LOL Malden en/of in de papieren versie van ’t Lopend Vuurtje. Plaatsing is, met uitzondering van de berichten van het bestuur, de redactie en de trainers, op persoonlijke titel. De auteur draagt alle verantwoordelijkheid voor de inhoud. Er gelden wel een aantal spelregels. De belangrijkste regel is dat de redactie altijd een ingezonden stuk beoordeelt en indien nodig redigeert. Het is daarbij aan de redactie om een ingezonden stuk goed te keuren (en vervolgens te publiceren) dan wel te weigeren. Bij weigering van een ingezonden stuk neemt de redactie altijd contact op met de inzender om aan te geven waarom het stuk geweigerd is. Daarnaast is het de redactie toegestaan om teksten te redigeren. Redigeren beperkt zich tot het corrigeren van spelfouten, grammatical fouten of het verbeteren van zinsconstructies. De aard en inhoud van een tekst wordt door de redactie in principe niet aangepast. In uitzonderlijke gevallen dat de redactie dit wel zou willen doen, treedt de redactie in overleg met de auteur van de tekst.

Voor het accepteren of weigeren van een bijdrage toetst de redactie de tekst (en afbeeldingen) aan de volgende criteria:

 1. De bijdrage dient gerelateerd te zijn aan hardlopen maar dat mag breed geïnterpreteerd worden.
 2. Inhoud mag niet grof, kwetsend of discriminerend zijn.
 3. Inhoud mag niet aanzetten tot haat of geweld en mag niet gewelddadig zijn.
 4. Seksueel getinte inhoud is niet toegestaan.
 5. Anderen, binnen en buiten LOL, dienen met respect behandeld en benaderd te worden.
 6. Auteursrecht van anderen mag niet geschonden worden. Let hierbij in het bijzonder op bij beeldmateriaal.
 7. De bijdrage mag geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten die de betrokkene mogelijk niet zou willen delen binnen LOL.
 8. Nabootsing van identiteit en een verkeerde voorstelling van zaken is niet toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan illegale of gevaarlijke activiteiten te promoten.
 10. Website, blog en papieren nieuwsbrief zijn niet bedoeld om reclame te maken of handel te bedrijven voor eigen gewin. Uiteraard mag je wel naar producten of diensten van derden verwijzen waar je enthousiast over bent.
 11. Inhoud mag geen nadrukkelijke politieke doelstelling hebben. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een specifiek politiek doel te bevorderen met een bijdrage. Het is wel toegestaan om je mening te uiten, ook als het onderwerp zelf onderdeel van politiek debat is.

Voor de redactie zijn bovenstaande zaken leidraden. De redactie beslist. Indien men het oneens is met de redactie kan het bestuur van LOL Malden gevraagd worden om een oordeel te vellen. Het bestuur dient de overwegingen van de redactie aan te horen en een besluit te nemen. De redactie voert in een dergelijke situatie het besluit van het bestuur uit.

Schuiven naar boven